ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NE DANIŞTAY’DAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

 

01.07.2015 tarih ve 29403 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin pek çok hükmü değiştirilmiş ve hukuka aykırı olan bu hükümlerin iptali için de sendikamızca 31.08.2015 tarihinde dava açılmıştı.

Söz konusu davada Danıştay yönetmeliğin bazı hükümlerinin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

Öncelikle söz konusu karar 64. Maddede yer alan okul birinciliği tespitine ilişkindir. Kararda üç ayrı husus yer almaktadır.

Burada hatırlatmak gerekir ki disiplin cezası alan öğrencilerin okul birincisi olamayacağı şeklinde önceki yönetmelikte yer alan hükmün, yine Sendikamızca açılan davada, Danıştay yürütmesini durdurmuştu. Ancak Bakanlık, mahkeme kararlarını yok sayma alışkanlığının bir örneği olarak bu karara rağmen bu hükmü yönetmeliğe aynen eklemişti.  Şimdi ise Danıştay bu defa Bakanlığa, mahkeme kararlarını yerine getirmekten başka bir yolu olmadığını hatırlatarak tekrar yönetmeliğin 64. Maddesine eklenen “…10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş ve iade edilmemiş olanlar ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulunduğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz. Hükmünün yürütmesini yine durdurmuştur.

Yürütmesi durdurulan bir başka hüküm ise aynı 64. Maddede, “..bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayanlar…okul birincisi olamaz” şeklindeki hükümdür.

Söz konusu bu hüküm özellikle yaz stajı olan meslek lisesi öğrencileri açısından mağduriyet yaratan bir hükümdü. Okul birincisi olabilecek durumdayken sırf Bakanlığın öngördüğü takvim ve uygulama nedeniyle stajını, okul birinciliği tespitinin yapılmasından sonra yapmak durumunda olan öğrenciler bakımından hak kaybına neden olacak bir hükümdü. Danıştay bu kararı ile bu mağduriyeti ortadan kaldırmıştır.

Yine kararda 64. Maddede yer alan “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak” ibaresinin de yürütmesi durdurulmuş, okul birinciliği tespitinde disiplin kurulunun görüşünün alınması hükmü ortadan kaldırılmıştır.

Söz konusu kararda bir başka çok önemli husus olarak, disiplin hükümlerine ilişkin olarak da yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Dava konusu yönetmeliğin 164. maddesinin 2. fıkrasının (l) bendinde yer alan okuldan uzaklaştırma cezasının öngörüldüğü  “Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışlarda bulunmak”, şeklinde maddesinde ve 3. fıkrasının (p) bendinde “Genel ahlak ve adaba uygun olmayan, yanlış algı oluşturabilecek tutum ve davranışları alışkanlık hâline getirmek” şeklinde yer alan hükümlerden “yanlış algı oluşturabilecek” şeklinde muğlak ve keyfi disiplin cezası verilmesine imkan sağlayan hükmün yürütmesini durdurmuştur.

Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan ve çığ gibi büyüyen liseli öğrencilerimizin bildirileri bakımından disiplin süreçlerine dayanak oluşturabilecek ve haksız cezalara muhatap olabilecekleri düşünüldüğünde bu hukuka aykırı hükmün yürütmesinin durdurulmasının oldukça önemli olacağı düşünülmektedir.

Sonuç itibarıyla okul birincilerinin belirlenme sürecini doğrudan etkileyecek bu karar için Bakanlığın acilen bir genelge yayınlaması gerekmektedir.

Geçtiğimiz hafta içinde okul birincilerinin tespiti yapılarak ÖSYM’nin istemi üzerine sisteme girildiği bilinmektedir. Ancak henüz sınav ve yerleştirme takvimi başlamadığından, bir hak kaybı ya da bir karmaşa yaşanmayacaktır. Bu doğrultuda Bakanlığın yayınlayacağı bir yazı doğrultusunda okulların zaman kaybetmeksizin söz konusu karar gereği okul birinciliği belirlemelerini tekrar yaparak ÖSYM’ye bildirmeleri zorunludur.

Bakanlığın burada acilen hareket etmemesi halinde yaşanacak karmaşa konusunda şimdiden uyarıyoruz. Acilen gereğinin yapılmaması halinde üniversiteye yerleştirme işlemlerinde kaos yaşanacak ve binlerce davanın açılmasına sebebiyet verilecektir. Konuyla ilgili olarak Bakanlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

         MERKEZ YÖNETİM KURULU 


Kararı İndir

Başa dön tuşu